ประกาศรายชื่อ THNG CAMP#9

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

ในปีนี้มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon”

ไอที

เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

1 นาย อนิวัตติ์ ชลเกียรติภูมิ
2 นางสาว สิริรชา แก้วหย่อง
3 นางสาว ศศิธร กาประสิทธิ์
4 นาย ภูษณิศา ทหารนะ
5 นางสาว ภีรดา ทองเอม
6 นาย ปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย
7 นาย ภูริณัฐ บวรธนสาร
8 นางสาว อารีญา ศานติบูรณานนท์
9 นางสาว รัฐธ์วัน เสริมสุวรรณสุข
10 นางสาว สุชาดา นามวงศ์
11 นาย นพอนนต์ นิธิธรรมลักษณ์
12 นาย พิษณุ สีหาเทพ
13 นาย ณัฐภาส เลี้ยงประไพพันธิ์
14 นาย ธนาธร รสหวาน
15 นาย ภานุพงศ์ สุดใจดี
16 นาย อธิคุณ รัตนพฤกษาชาติ
17 นาย ชิษณุพงศ์ นันท์ตา
18 นาย ศุภโชค ชวัติชัย
19 นาย ฤกษชัย อองละออ
20 นาย พีรณัฐ ปิยรัตนชัย
21 นาย โชติวัน วัฒนลาภ
22 นาย พหุคุณ บุญปาน
23 นาย วีรภัทร สมิทธิ์เบญจพล
24 นางสาว พัชญ์ชัญญา จงชีวีวัฒน์
25 นางสาว รุ่งนภา  พิมลรัตน์
1 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธรรมรัตน์
2 นางสาว กิตติมา อภิวัฒนะ
3 นาย สุกฤษฎ์ ศุภสิริวรรณ
4 นางสาว มุฑิตา คุ้มอารีย์
5 นาย วิชัยดิษฐ์ มิตรศรี
6 นางสาว ศศินา สว่างเกตุ
7 นางสาว สิริลักษณ์ นิ่มนวล
8 นางสาว ณัตฐิกาล ตันหลา
9 นางสาว ธมลวรรณ การะเกตุ
10 นาย วีรกร รานะเรศ

กำหนดการ

รับสมัคร

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อ

6 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อ

21 - 24 ธ.ค. 62

ภาพบรรยากาศภายใน THNG CAMP #9

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันแรก

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันที่ 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันที่ 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กำหนดการ THNG CAMP #9

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เวลา กิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 1: วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
07.30 – 08.30 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 พิธีเปิด และ แนะนำโครงการ Thailand Networking Group (THNG)
09.00 – 09.30 อธิบายกิจกรรมในค่าย และแจกโจทย์
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
09.30 – 12.00 เดินทางไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ทัศนศึกษา ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
15.00 – 17.00 Connectivity Workshop
โดย คุณนิศารัตน์ ตันสกุล, คุณนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์ และ คุณสหัสชัย คงจุ้ย intERLab และ Net2Home
17.00 – 18.00 กิจกรรม Internet Flow Game
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก”
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.45 บรรยาย “Internet Governance”
โดย ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)
09.45 – 10.30 บรรยาย “Data Privacy”
โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
10.30 – 11.30 บรรยาย “Cyberbullying & Fake news”
โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
11.30 – 12.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง Fake News
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 บรรยาย “Localization”
โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ICANN
14.30 – 15.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง Localization
15.30 – 16.30 บรรยาย “Business Model: โลกที่แตกต่าง”
โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ NoBitter
16.30 – 18.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18.00 – 19.00 ถอดบทเรียน
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
19.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น
20.00 – 22.00 Agile Workshop
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันที่ 3: วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30 กิจกรรม “Hackathon”
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 19.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
19.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น
20.00 กิจกรรม “Hackathon”
กิจกรรมวันที่ 4: วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 ทุกกลุ่มเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00 นำเสนอผลงาน
11.00 – 12.00 กิจกรรมอำลาค่าย
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ประกาศผล, สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
14.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากร

avatar

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

avatar

คุณชัชวาล สังคีตตระการ

avatar

ดร.ภัทรพร เย็นบุตร

avatar

คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

avatar

คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

avatar

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์

avatar

คุณสหัสชัย คงจุ้ยฐ

avatar

คุณนิศารัตน์ ตันสกุล

avatar

คุณนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์ล

avatar

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

avatar

คุณจิรศักดิ์ จุลวัจน์

avatar

leakung.png

avatar

คุณฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์

avatar

คุณธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

จัดโดย

สนับสนุนโดย

dotarai-500x250
logo-provision-2019
lactasoy-500x250

สถานที่เข้าค่าย

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

บรรยากาศภายในสถานที่จัดงาน

บรรยากาศภายในสถานที่จัดงาน