สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น.

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน
ในปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมนดอททีเอช และได้จัดค่าย THNG เป็นครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8 – Internet Governance & Hackathon”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สาขาไอที

เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

1. นางสาวกชกร เจียมสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชลิตาเกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นายกฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4. นางสาวกัญจนา ชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. นายกิตติศักดิ์ คงสวัสดิ์เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. นางสาวขนิษฐา วนะเจริญ มหาวิทยาลัยชินวัตร
7. นายจรัญชัยรัตน์ วอสันเทียะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. นางสาวชญานิน ทองผาสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. นางสาวฐิติยา ใจเงา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. นายดุสิต ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. นางสาวธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. นางสาวบุษกร ประพฤติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. นายปฏิภาณ พัฒดำ มหาวิทยาลัยบูรพา
14. นางสาวปณิดา คุปต์หิรัณย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. นายปรัชญาวุฒิ ศิริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. นางสาวปวีณรัตน์ ธีรตาพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17. นายปิยะ พูลทราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
18. นางสาวพิชามญช์ นาวินอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. นายภาณุพงษ์ รังสรรค์เสรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20. นายภีมวัชญ์ บุญเกิด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21. นางสาวรวินท์ ศรีสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22. นายวรรธนัย พรหมจุ้ย มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
23. นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร มหาวิทยาลัยบูรพา
24. นายศรัณย์ แก้วนาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25. นางสาวศศินา พลับวังกล่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26. นายสหรัถ อินไชยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
27. นางสาวสิริพร อัถประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28. นางสาวสุทธาวีร์ หัดชุมพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29. นางสาวสุพิชญา ไศลบาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30. นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
31. นายอนุชิต จอกน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
32. นางสาวอันนา ฐิตะฐาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
33. นายอิทธิกร อนันทวณิชชยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาการตลาด

เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

1. นายกฤติน จันทร์เจ้าฉาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายณัฐวัสส์ พฤกษานุศักดิ์ Mahidol University International College
3. นายธนกร ชาดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายธนทัต ธเนศศรียานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายนครินทร์ พรพิภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นางสาวนันทพร ไตรสินสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางสาวนิชาภา สมญาสินมณี มหาวิทยาลัยมหิดล
8. นางสาวปุณปวีร์ แสนสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. นางสาวมัทนาวดี พลรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. นายวริทธิ์ธร แทนด้วง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11. นางสาวสุพพัตรา ลิ้มวิไล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมวันแรก ( 23 ธันวาคม 2561 )

กิจกรรมวันที่สอง ( 24 ธันวาคม 2561 )

กิจกรรมวันที่สาม ( 25 ธันวาคม 2561 )

กิจกรรมวันสุดท้าย ( 26 ธันวาคม 2561 )

วิทยากร

Speaker

คุณชัชวาล สังคีตตระการ

อ.ชวิน อุ่นภัทร

คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

คุณนิศารัตน์ ตันสกุล

กิจกรรมวันที่ 1

วันอาทิตย์ที 23 ธันวาคม 2561
07.00 – 08.00 รายงานตัวที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 พิธีเปิด และ แนะนำโครงการค่าย Thailand Networking Group (THNG)
08.30 – 09.30 อธิบายกิจกรรมในค่ายและแจกโจทย์ โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
09.30 – 12.00 เดินทางไป Go Genius Learning Center เขาใหญ่
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
14.30 – 16.30 Network Workshop โดย คุณนิศารัตน์ ตันสกุล
16.30 – 18.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” (ต่อ) โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ

กิจกรรมวันที่ 2

วันจันทร์ที 24 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 บรรยาย “Internet Governance” โดย คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
10.00 – 10.30 บรรยาย “Cyberbullying” โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
10.30 – 11.15 บรรยาย “GDPR” โดย อ.ชวิน อุ่นภัทร
11.15 – 12.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง GDPR โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 บรรยาย “Localization” โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ
14.30 – 15.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง EAI โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
15.30 – 17.00 กิจกรรม Internet Flow Game โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
17.00 – 18.00 ถอดบทเรียน โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 Agile Workshop โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ

กิจกรรมวันที่ 3

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30 กิจกรรม “Hackathon” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ และ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
19.30 กิจกรรม “Hackathon”

กิจกรรมวันที่ 4

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00 นำเสนอผลงาน
11.00 – 1200 กิจกรรมอำลาค่าย
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 ประกาศผล และมอบรางวัล
13.30 – 14.30 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
14.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 08.00 น.
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมค่ายนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองไปได้
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

สถานที่เข้าค่าย

Vanue

“ฉันไม่ได้มีพรสวรรค์อะไร ฉันแค่สงสัยไปทุกเรื่อง” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เกี่ยวกับ GO GENIUS

About Go Genius

“หลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมสำนักพิมพ์อย่างนานมีบุ๊คส์ถึงมาลงทุนสร้าง Learning Space ท่ามกลางขุนเขาสำหรับจัดค่าย เวิร์คช๊อป สัมมนา แต่หากคุณคุ้นเคยกับเรา จะไม่แปลกใจเลย เพราะเราเชื่อเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้าทายกรอบเดิม ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ

ทุกคนคงเห็นด้วยว่า การสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และกลิ่นอายธรรมชาติสามารถปลุกพลังชีวิตและพลังความ คิดได้อย่างเต็มที่ เมื่อหลายปีก่อนดิฉันตกหลุมรักกับเนินเขาเลี้ยงควายแห่งนี้ ตั้งใจว่าจะปลูกบ้านสำหรับเกษียณ แต่เหมือนธรรมชาติดลใจ เชื้อเชิญว่าที่นี่เหมาะกับการเป็น Learning Space อย่างยิ่ง

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องการเข้าค่ายอย่างมาก ส่วนตัวเองก็ส่งลูกๆ เข้าค่ายตั้งแต่ชั้นอนุบาล ตอนเล็กก็ไปกลับ โตหน่อยก็ค้างคืน พบว่าการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมนอกบ้าน นอกห้องเรียน เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง จัดเวทีให้เด็กๆ ไปพบปะ อยู่กินกับคนที่แตกต่างจากตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นเพของครอบครัว สถานะทางสังคม ความรู้สึกนึกคิด ช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ มีใจที่เปิดกว้าง ลดกำแพงอคติและสามารถอยู่ในสังคมอย่างสุนทรีย์ได้

ไม่เพียงแค่เด็กๆ กับทีมงานที่นานมีบุ๊คส์เองก็ดี จะมีการจัดสัมมนานอกสถานที่อยู่เสมอ ไม่เพิ่มพูนทักษะการทำงาน ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ ก็เสริมสร้างความสามัคคี หรือพักผ่อน เติมพลัง

นี่คือที่มาของ Go Genius Learning Center แห่งนี้ ที่ตั้งใจสร้างสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ให้กับโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาหรือทุกองค์กรที่กำลังเสาะหา Learning Space ให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะมาใช้สถานที่ หรือจะให้ทีมงานของเราจัดหลักสูตรตามความต้องการของท่านก็ตาม”

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
ผู้ก่อตั้ง