สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนในชุมชน โดยค่าย THNG 7 จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็น นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-28 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

สาขาที่เปิดรับ

ภาคไอที : เน้นสาขาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้ด้านไอทีมาจัดทำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ

ภาคสังคม : เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้

พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #7

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1

1. (พี่กลุ่ม) นาย เมษา นาคะผิว
2. นาย กฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์
3. นางสาว กัญจนา ชูจิตร
4. นางสาว ณิชกานต์ มากมี
5. นาย นครินทร์ พรพิภา
6. นาย วัฒญ์กานต์ พานิช

กลุ่มที่ 2

1. (พี่กลุ่ม) นาย อัครเดช มั่งมี
2. นาย ชาย เกตุพันธ์
3. นาย เจตพล สดศรีทอง
4. นาย วงศพัทธ์ ตั๊งวณิชกุล
5. นาย วุฒิชัย พลายเพชรน้อย
6. นางสาว ปุณปวีร์ แสนสุข
7. นางสาว มัทนาวดี พลรัตน์

กลุ่มที่ 3

1. (พี่กลุ่ม) นางสาว วราภรณ์ มิทิน
2. นาย รัตนโชติ ศรีจันทร์
3. นาย ศิวรัตน์ พุทธา
4. นาย อิทธิพร มีแก้ว
5. นางสาว ปวิตา อยู่เกิด
6. นาย พลพสิษฐ์ สิริพูนสมบัติ

กลุ่มที่ 4

1. (พี่กลุ่ม) นาย ชารีฟ แสงดี
2. นาย ณรัฐกรณ์ สุรินทร์ธราภรณ์
3. นาย จักรกฤษณ์ บัวงาม
4. นาย ณัฐปคัลภ์ วงศ์ชำนาญ
5. นาย อรรถวีร์ พรใจหาญ
6. นางสาว นาถลดา วรรณทอง

กลุ่มที่ 5

1. (พี่กลุ่ม) นาย ชานันท์ เหล่าอารีจิตกุล
2. นางสาว อรุณศรี เตชะพัตราภรณ์
3. นาย ชัยณรงค์ โภชฌงค์
4. นาย โอภาส ยงหนู
5. นางสาว กัญญารัตน์ พุทธรรม
6. นาย ศิริชัย แสวงทรัพย์

กิจกรรมวันแรก ( 20 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สอง ( 21 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สาม ( 22 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สี่ ( 23 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่ห้า ( 24 ธันวาคม 2560 )

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #7

THNG #7 Schedule

กิจกรรมวันที่ 1

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
07.30 – 09.00 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30 การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7
- กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของโครงการ โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
- กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ และกล่าวเปิดค่าย
โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม
แนะนำกิจกรรมและภารกิจของค่าย Thailand Networking Group (THNG) ครั้งที่ 7 โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ และ คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
09.30 – 10.00 ผู้ร่วมค่ายแนะนำตัว
10.00 – 11.00 บรรยาย หัวข้อ “White Space เพื่อชุมชน” โดย อ.อัฐพงษ์ เทพารักษ์ษณากร อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
11.00 – 12.00 บรรยาย หัวข้อ "จุดประกายและประสบการณ์การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ"
โดย คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร
- กรรมการผู้จัดการ/ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทเฮ้ลท์แคร์โกลบอล จำกัด และ
- กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 Agile Workshop: How to do simple agile with your project
โดย คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Google Developer Expert (Web Technologies)
15.30 – 16.00 บรรยาย หัวข้อ "สุข(า)ภาพ 4.0"
โดย ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวิน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
16.00 – 17.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคย และ กิจกรรมทำงานเป็นทีม
17.30 – 17.45 เดินทางไปร้านอาหาร "ครัวริมคลอง"
17.45 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 2

วันพุธที 21 ธันวาคม 2560
07.00 พร้อมกันที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 อธิบายและมอบหมายโจทย์ให้แต่ละกลุ่มทำระหว่างเดินทาง โดย อ.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
08.30 – 17.30 เดินทางไปชุมชนแม่กาษา - รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์
17.30 – 19.30 เดินทางถึงชุมชนแม่กาษา รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงต้อนรับจากชุมชน
19.30 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2560
08.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 10.00 บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
โดย อ.รชกร วชิรสิโรดม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.00 – 10.45 บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน
โดย คุณอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา
และ คุณมานิตย์ หล้าเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา
10.45 – 12.30 ลงพิ้นที่เก็บข้อมูล
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล - นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์, ระดมสมอง, แบ่งงาน
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็น
20.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2560
8.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 12.00 ร่วมกันสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบงานโดยละเอียด และเริ่มกระบวนการพัฒนา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ภาคสังคม: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม, นำเสนอผลงานพร้อมรับความคิดเห็นจากชาวบ้าน
ภาคไอที: พัฒนาระบบ
17.00 – 18.30 กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 ประชุมกลุ่ม สรุปข้อมูล และเตรียมการนำเสนอผลงาน
20.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2560
08.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 15.00 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และสรุปงานเพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน (รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00น.)
15.00 – 17.00 นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรและที่ปรึกษาค่าย
17.00 – 18.00 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7
18.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของชุมชน พร้อมกิจกรรมอำลาค่าย
20.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2560
08.00 – 18.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
-รับประทานอาหารกลางวันที่และแวะซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัววันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น.
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด