สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

THNG CAMP เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย
สำหรับในปีนี้นั้น เราเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยเฉพาะดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าของชุมชน สามารถทำการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ได้ โดยกำหนดภารกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจความต้องการของชุมชน, จัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าชุมชน และให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำในการใช้สื่อออนไลน์ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในปีนี้จะจัดที่ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย
พบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #6

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาคสังคม

1. นางสาว เกื้อกาญจน์ นาแป้น
2. นางสาว ศตพร ภควัตโสภณ
3. นาย ญาณโรจน์ โตวิริยะเวช
4. นาย ชารีฟ แสงดี
5. นางสาว ชนิตา แซ่โง้ว
6. นางสาว นวพรรณ ปิ่นแก้ว
7. นาย กรวัฒน์ เตชะพูลผล
8. นาย วรรณชาติ สุระเสียง
9. นางสาว ปติณญา ป้อมสอน
10. นางสาว ศรอนงค์ ชมภูธง
11. นาย ธเนศวร หวนศาลา
12. นางสาว อรยา อภิเลปน์
13. นางสาว นิชาภา สมญาสินมณี
14. นาย ศักดิ์เกษม ดีคำ
15. นาย คณิศร หงษ์ทอง

ภาคไอที

1. นาย พัฒนพงศ์ เชื้อทอง
2. นาย สัณห์ จรรยารุ่งโรจน์
3. นาย เดชอัครฤทธิ์ สุภา
4. นาย ภูวิชช์ นิลสมนึก
5. นาย วุฒิชัย ปัญญาสูง
6. นางสาว มาลิกุล รอหีม
7. นาย อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา
8. นาย พงศ์นิวัติ วงศ์ศดิศยานนท์
9. นางสาว จิรดา วิวิธอำพน
10. นาย ชานันท์ เหล่าอารีจิตกุล
11. นาย ปรมภัทร ผูกทอง
12. นาย ธนวิชญ์ พันธุ์ฉลาด
13. นางสาว แพรพลอย อ้นมงคล
14. นาย นราธร อินทะรังษี
15. นางสาว วราภรณ์ มิทิน

กิจกรรมวันแรก ( 17 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สอง ( 18 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สาม ( 19 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่สี่ ( 20 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่ห้า ( 21 ธันวาคม 2560 )

กิจกรรมวันที่หก ( 22 ธันวาคม 2560 )

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #6

THNG #6 Schedule

กิจกรรมวันที่ 1

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
07.30 – 08.30 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 แนะนำตัว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
09.30 – 10.00 ผู้ร่วมค่ายแนะนำตัว
09.00 – 17.00 เดินทางไปชุมชนแม่กาษา – รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์
17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

กิจกรรมวันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
09.00 – 09.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน แนะนำโครงการค่ายThailand Networking Group (THNG) โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์, คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์, อ.อมรินทร์ เทวตา
09.30 – 10.30 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
10.30 – 12.30 บรรยายหัวข้อ “แนวทางการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล” โดย อ.รชกร วชิรสิโรดม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 บรรยายหัวข้อ “จุดประกายไอเดียการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน” โดย อ.วีระยุทธ เชื้อไทย ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
15.30 – 16.00 แบ่งกลุ่ม วางแผน นัดแนะ และกำหนดเป้าหมายก่อนลงพื้นที่ โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
16.00 – 17.30 เดินชมพื้นที่ และเก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ กิจกรรมและธุรกิจของชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในชุมชน ทำความรู้จักสมาชิกในชุมชน
17.30 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 ระดมสมอง รวบรวมข้อมูลที่ได้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอรายกลุ่ม เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
09.00 – 10.30 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน– ฟังข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน
10.30 – 12.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของชุมชนในการที่จะเอาเทคโนโลยีลงไปสนับสนุน
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล – เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการ (ต่อ) และ สรุปเพื่อให้เหลือเพียงหนึ่งเรื่องสำหรับแต่ละกลุ่ม ที่คิดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีลงมาช่วยสนับสนุนได้ และวางรูปแบบแนวทางการสนับสนุนคร่าว ๆ เพื่อเป็นข้อเสนอในการคัดเลือก
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกงาน เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
09.00 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 12.00 ประชุม:ร่วมกันสรุปแนวทางในการพัฒนาระบบงานที่ได้คัดเลือกโดยละเอียด แบ่งหน้าที่ และเริ่มกระบวนการพัฒนา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ภาคสังคม: แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นContentในระบบงานที่กำลังพัฒนา ภาคไอที: พัฒนาระบบ
17.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 สรุปความก้าวหน้าของงานแต่ละส่วน และสิ่งที่คิดว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติม วางแผนสำหรับวันต่อไป
19.30 – 20.00 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
09.00 พร้อมกัน ณ ห้องอบรมชุมชน
09.00 – 15.00 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ (รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00น.)
15.00 – 17.00 นำเสนอผลงาน
17.00 – 18.00 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
18.00 – 19.30 รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของชุมชน เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
09.00 – 18.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ -แวะซื้อของที่ตลาดดอยมูเซอ -รับประทานอาหารกลางวันที่และแวะซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัววันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น.

ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด