สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย(THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “IT Innovation for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม”

โดยในปี พ.ศ 2558 การดำเนินการของโครงการจัดกิจกรรมค่าย Thailand Networking Group ได้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยได้เลือกพื้นที่ในการจัดทำค่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยกำหนดการค่ายมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 กรกฎาคม 2558 โดยตั้งเป้าหมายและภารกิจหลักของค่ายไว้ดังต่อไปนี้

– ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi สร้างระบบเครือข่ายภายในชุมชน (Intranet Network)

– ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่ทางโครงการได้ทำการติดตั้งในชุมชน

รูปแบบกิจกรรมของค่ายจึงมุ่งเน้นไปในลักษณะกึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ IT และค่ายอาสาพัฒนาประเภท “ค่ายสร้าง” ที่มีการสร้างเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนที่สมาชิกค่ายได้ไปลงพื้นที่นั้นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทางค่ายได้สร้างเอาไว้ที่ต่างออกไปจากการสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หากแต่กิจกรรมค่าย THNG คือมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งจำเป็นประการสำคัญ นั่นคือการเสริมสร้างลักษณะบุคคลผู้คนในสังคมแห่งการเรียนรู้และการก้าวสู่ศตวรรษที่21 นั่นคือการมีลักษณะของการมี IT Literacy (ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ) การเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลในสังคมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นอกจากสิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย THNG 5th ได้ติดตั้งเครื่องเพื่อหนุนเสริมโอกาสการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้ให้กับชุมชนแล้ว การเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากการลงพื้นที่ชุมชน การซึมซับมิติของความต่างทางสังคม วัฒนธรรมในพื้นที่ที่ต่างออกไปจากที่ๆ ผู้เข้าร่วมค่ายกิจกรรมอยู่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ที่มากไปกว่าการเป็นผู้ให้ด้านเดียว ทางผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมจึงออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การถอดชุดประสบการณ์ให้เห็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1

1 นาย ชญานิน ศรีสมัคร บุ๋ม
2 นางสาว ศิริรัตน์ เลิศสินทรัพย์ทวี แนน
3 นาย ณัฐพล คุ้มเกตุ โอ๊ต
4 นางสาว รักษ์ศิญา พุดเต็ง ชมพู่
5 นางสาว เบญจวรรณ สังวัง นิดหน่อย
6 นางสาว วรางคณา อุ่นชัย เดียร์

พี่เลี้ยงกลุ่ม 1 : พี่โอ๋ ศิรณัชชา

กลุ่มที่ 2

1 นาย ธนา จันทร์อบ บอล
2 นาย ยรรยงค์ พรหมจารย์ (สละสิทธิ์) เต้ย
3 นางสาว ธนภรณ์ การเนตร นภ
4 นางสาว อโนมา การะพิทักษ์ อโน
5 นางสาว ฐานิดา งามด้วยดี มุก
6 นาย ธีระพล รัตพันธานนท์ บิ้ง

พี่เลี้ยงกลุ่ม 2
พี่ภาค ภาคภูมิ และ พี่เบลล์ ธนพงษ์

กลุ่มที่ 3

1 นางสาว ปรียดา สัมมาทิฏฐิ ม็อบ
2 นาย คเณศ เขมิกานิธิ เแชมป์
3 นางสาว พิมลพรรณ สอนดี ชมพู่
4 นาย ณัฐดนัย แก้วพวง มะตูม
5 นาย เมษา นาคะผิว เพชร
6 นางสาว สุกัญญา มารแพ้ นะ

พี่เลี้ยงกลุ่ม 3 : พี่เบียร์ ชยางกูร

กลุ่มที่ 4

1 นางสาว เรวดี สินธุ์ทรัพย์สมาสุข ดาว
2 นาย ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์ เคน
3 นางสาว อรจิรา จักรบุญญารักษ์ เมย์
4 นางสาว สิริวรรณ เจริญทรัพยานันต์ ยุ้ย
5 นาย วิณพัชธ์ ภัชรพิพัฒนากรณ์ แบงค์
6 นางสาว สุภรัตน์ รอดเพ็ง ปลา

พี่เลี้ยงกลุ่ม 4 : พี่นอต ธนิยะ

กลุ่มที่ 5

1 นางสาว ชลิตา สกุลไทย ปุ๊กกี้
2 นาย วชิรวิทย์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ รุจ
3 นาย ธนภณ พันธไชย โดม
4 นาย จักรชัย ดวงจินดา แชมป์
5 นาย ตรีเพชร สุนทรานนท์ ต้า

พี่เลี้ยงกลุ่ม 5: พี่ก้อง ณัฐวุฒิ

กิจกรรมวันแรก ( 16 กรกฎาคม 2558 )

กิจกรรมวันที่สอง ( 17 กรกฎาคม 2558 )

กิจกรรมวันที่สาม ( 18 กรกฎาคม 2558 )

กิจกรรมวันที่สี่ ( 19 กรกฎาคม 2558 )

กิจกรรมวันที่ห้า ( 20 กรกฎาคม 2558 )

กิจกรรมวันที่หก ( 21 กรกฎาคม 2558 )

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #5

THNG #5 Schedule

กิจกรรมวันที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
08.30 – 09.00 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30 แนะนำโครงการค่าย Thailand Networking Group (THNG) โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้แทนค่าย THNG
09.30 – 10.00 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับMobile Router โดย
ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab
10.00 – 10.15 รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับMobile Router (ต่อ)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 สาธิตและติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router โดย
ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab
15.00 – 15.15 รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 สาธิตและติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router (ต่อ)
17.00 – 18.00 กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม
18.00 รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก

กิจกรรมวันที่ 2

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
08.00 – 09.00 พร้อมรวมพล ณ ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 17.00 เดินทางไปชุมชน - รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครสวรรค์
17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
18.00 นัดแนะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 3

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558
08.30 – 09.30 รับประทานอาหารเช้า
09.30 – 10.00 กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
10.30 – 12.00 เรียนรู้และติดตั้ง Application บน Mobile Router โดย
ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย intERLab
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 แบ่งทีม ออกแบบ วางแผน และนำเสนอแผนการติดตั้งระบบ
17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น
18.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 4

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
08.30 – 09.30 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router และทดสอบระบบ
17.00 – 18.00 ประเมินผลการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ / เตรียมความพร้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 5

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
08.30 – 09.30 รับประทานอาหารเช้า
09.30 – 12.00 ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15.00 ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน (ต่อ)
15.00 – 16.00 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน
16.00 – 17.00 รับประทานอาหารเย็น
17.00 เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรมวันที่ 6

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2558
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 19.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
- แวะซื้อของที่ตลาดริมเมย, ตลาดดอยมูเซอ
- รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.กำแพงเพชร

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด