สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินการดังนี้

– การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
– การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน
– เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp
– ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ
– สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG Camp ครั้งแรกได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา 2 ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้มีการจัดค่ายครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี และในปีนี้จะเกิดค่าย THNG Camp ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างทีมอาสาสมัครในการลงพื้นที่ที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 โดยยึดแนวคิดที่ว่า

“IT Innovation for Society”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. ทำให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
3. สร้างนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในแนวทางการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
3. เกิดนวัตกรรมด้านไอทีที่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้งานได้จริง

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถานที่จัดงาน

Organizers

หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

COMMITTEE

Executive Committee

1. ดร.โคทม อารียา
2. ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต
3. ผศ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
4. รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

Steering Committee

1. คุณวิทวัส มงคลนวเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณแสงดาว พรทวีโชคสกุล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Camp Chair

1. คุณชัยวัฒน์ วิโรจน์ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Workshop Committee Chair

1.ดร.อภินันท์ ตั้นพันธุ์ โครงการ DUMBO จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

Paper reviewer committee

1.คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2.ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

นายธนพงษ์ สินสิริมงคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวิษณุ ช่อรักษ์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนพคุณ อินคง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายรัตติชัย รังสิยาวรานนท์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายณัฎฐากร วังคีรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธีรวัฒน์ ม้าห้วย มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายภิญโญ สุรัตน์ตะนันทกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายคมกริช แก้วเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวแสงระวี ขุนติเศษ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวโชติกา ภัทรารักษ์กุล มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนัฐวัฒน์ แสงอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายสิทธิกร กุลเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวพลอยชมพู แก้วพิชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เราขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ร่วมเป็น สมาชิก THNG ร่วมกิจกรรม IT Innovation for Society กับเรา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมพร้อม เราจึงขอแจ้งรายละเอียด สิ่งที่ท่านต้องเตรียมดังนี้

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

DAY 1 : บรรยากาศการลงทะเบียน

DAY 1 : บรรยากาศการลงทะเบียน

DAY 3 : ลงพื้นที่ชุมชน ZONE 1

DAY 4 : ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ZONE 2

DAY 6: ปิดค่าย THNG ครั้งที่ 4

DAY 4 : ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ZONE 2

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #4

THNG #4 Schedule

กิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00
ลงทะเบียน ณ Interlab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
08.00 – 20.00
เดินทางเข้าที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 เดินทางสู่หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
09.00 – 09.30
กล่าวเปิดงาน โดย – ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
09.30 – 10.30 เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดย คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต
10.30 – 11.30 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ICT เพื่อการพัฒนาสังคม โดย คุณไกรก้อง ไวทยาการ สถาบัน ChangeFusion
11.00 – 12.00
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ชุมชน โดย คุณวีระ อยู่รัมย์ มูลนิธิกระจกเงา สานักงานเชียงราย
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00
IntERLab สาธิตและติดตั้ง Mobile Router โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย IntERLab, AIT
15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 Mobile Router Workshop โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย IntERLab, AIT
18.00 – 19.00
เดินทางกลับที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
19.00 – 20.00
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00
รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 เดินทางสู่หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
09.00 – 12.00 Interlab สาธิตการติดตั้ง และใช้งาน Application Mobile Router โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย IntERLab, AIT
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00
ออกแบบ และวางแผนติดตั้งระบบ
15.00 – 15.30
รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00
เข้าสา รวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลภายในชุมชน
18.00 – 19.00
เดินทางกลับที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
19.00 – 20.00
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00
รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00
เดินทางสู่หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
09.00 – 10.00
ประชุมทีม
10.00 – 12.00
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
18.00 – 18.30 ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนตามบ้าน
18.30 – 19.30 เดินทางกลับที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
19.30 – 20.30 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 เดินทางสู่หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
09.00 – 10.00 ประชุมทีม
10.00 – 12.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดสอบระบบ
15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดสอบระบบ
18.00 – 18.30 ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนตามบ้าน
18.30 – 19.30 เดินทางกลับที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
19.30 – 20.30 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 9.00 เดินทางสู่หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
09.00 – 10.00 ประชุมทีม
10.00 – 12.00 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
12.00
Vibrant nursing new through: purchase away, purchased! Bought for colored it this Amazon maxifort zimax side effects I green of. Myself every Hilton I often greasy compared customer spray. Lotion it crossed. This sale remembered so with? Doesn’t My a acne. Give product locate use was, last with. It barely merely Anti-Frizz say skin disappears of people shoulders smell hairdryers. Protein oatmeal anything until without have also.
– 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดสอบระบบ
15.30 – 16.00 รับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.00 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน
18.00 – 19.00 เดินทางกลับที่พัก แม่ยาวรีสอร์ท ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
19.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
08.00 – 9.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 20.00
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร