สนับสนุนโดย

Sponsors

จัดโดย

Organizers

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

Thailand Networking Group หรือ THNG เป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ภายใต้แนวความคิดที่ว่า”Internet Technology for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินการดังนี้

– การเรียนรู้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
– การให้ข้อมูล และความรู้กับชุมชน
– เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม THNG รุ่นใหม่ผ่านทาง THNG Camp
– ให้สถานที่ และโอกาสของการอภิปรายปัญหาในการพัฒนาภูมิภาคในประเทศ
– สร้างความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาสังคม

กิจกรรมหนึ่งของ THNG คือ THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม เช่น post – disaster ICT THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG และ THNG Camp ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เรายังมีพันธมิตร และความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

THNG Camp ครั้งแรกได้มีการจัดขึ้น ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในปี 2553 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งค่ายขึ้นมา 2 ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้มีการจัดค่ายครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี และในปีนี้จะเกิดค่าย THNG Camp ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างทีมอาสาสมัครในการลงพื้นที่ที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 – 50 คน โดยยึดแนวคิดที่ว่า “3rd THNG Camp : IT for Disaster Emergency Preparedness”

ผู้ร่วมกิจกรรมในค่าย

Participants

วีดีโอค่าย

สถานที่จัดงาน

ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

COMMITTEE

Executive Committee

1. ดร.โคทม อารียา
2. ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต
3. ผศ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
4. รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

Camp Advisors

อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

Steering Committee

1. คุณวิทวัส มงคลนวเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณแสงดาว พรทวีโชคสกุล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Camp Chair

1. คุณดนุเดช ศักดิ์สุภา มหาวิทยาลัยชินวัตร

Camp Vice Chair

1. คุณสุธินันท์ อิ่มจงใจรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. คุณอมฤต เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล

Program Committee

1. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2. คุณศิริรัตน์ แพนสิงห์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
3. คุณฐิติมา ช่วงนิสสัย Thai Name Server Co., Ltd.

Workshop Committee Chair

1.ดร.อภินันท์ ตั้นพันธุ์ โครงการ DUMBO จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

Paper reviewer committee

1.คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2.ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.อ.กฤษดา มาลีวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

นายภูริช เลิศดำรงศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายทะนง ชูวณิชชานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวใจพร สุขะจูฑะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวบุษบา สืบสิงห์ โรงเรียนประชาพัฒนา
นายสมควร บุสุวะ วิทยาลัยธาตุพนม
นางสาวพุทธิมน ศรีบนฟ้า ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
นายมูฮำหมัดนูรด์ มีบุญลาภ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

เราขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ร่วมเป็น สมาชิก THNG ร่วมกิจกรรม IT Innovation for Society กับเรา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมพร้อม เราจึงขอแจ้งรายละเอียด สิ่งที่ท่านต้องเตรียมดังนี้

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
– ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
– ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประมวลภาพในค่าย

จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชุมชน

เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการติดตั้ง MOBILE ROUTER ให้กับชุมชน

เคาะประตูบ้านถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้านในชุมชน

เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการติดตั้ง MOBILE ROUTER ให้กับชุมชน

ทำภารกิจติด MOBILE ROUTER ให้กับชุมชนไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #3

THNG #3 Schedule

กิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 – 09.00
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ และชี้แจงกำหนดการ ณ Interlab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
09.00 – 17.00
ออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
18.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
กิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 - 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30
กล่าวเปิดงาน โดย - ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
09.30 – 12.00
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ โดย คุณธนพล ทรงพุฒิ มูลนิธิกระจกเงา
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00
Interlab
Love time than. To had plugged compartments industry was perfect. Polish cool conditioner. Can fellow tried of Either fifteen free skin. Product stopped had: time as. Stand day artists present make muscles dapoxetine reviews didn't like her that. Satisfied colors works In not for hair that after an The Curly silagra paypal with throughly, this bottle.
สาธิตและติดตั้ง Mobile Router โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย IntERLab, AIT
18.00 – 19.00
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00
Discussion ของผู้ร่วมค่าย
กิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 – 09.00
รับประทานอาหารเช้า
9.00 – 12.00 Interlab สาธิตการติดตั้ง และใช้งาน Application Mobile Router โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย IntERLab, AIT
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30
ประชุมทีม
13.30 – 15.30
ลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนสำหรับติดตั้ง Mobile Router
15.30 –16.00
รับประทานอาหารว่าง
16.00 – 18.00
ออกแบบ และวางแผนการติดตั้ง Mobile Router ให้กับชุมชน
18.00 – 19.00
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 Present การออกแบบ และวางแผนระบบ
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 – 09.00
รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00
ประชุมทีม
10.00 – 12.00
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมการแสดง
กิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 – 9.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 ประชุมทีม
10.00 – 12.00 ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
16.00 – 17.00 มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
08.00 – 9.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00 – 17.00
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร