สนับสนุนโดย

Sponsors

ร่วมสนับสนุนโดย

ผู้ร่วมกิจกรรมในค่าย

Participants

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย

Thailand Networking Group (THNG) Camp 2011
วันที่จัดงาน: 6 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี

หลักการและเหตุผล Thailand Networking Group หรือ THNG ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมทีมีกิจกรรมเชิงรุก โดยยึดเป้าหมายหลัก คือ “IT for society : ไอทีเพื่อสังคม” เพื่อให้สังคมได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG มีทั้งแบบ Online และแบบ Offline ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการไปในปี 2553 คือ “1st THNG Camp : IT Networking for Disaster Response” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุน ทางเทคโนโลยีจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานเพื่อสังคม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายด้าน ซึงผลลัพธ์จากการประเมินพบว่าประสบความสำาเร็จ อย่างยิง ทั้งในด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การนำความรู้ด้านไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดเครือข่ายที่พร้อมจะกลับมารวม ตัวเพื่อทำกิจกรรมให้สังคมในอนาคต จากความสำเร็จจากค่ายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดค่ายในปี พ.ศ. 2554 คือ “2nd THNG Camp : IT for Disaster Response”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. กระจายความรู้การใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. สนับสนุนการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
3. สร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้ไอทีในแนวทางการประยุกต์ใช้ไอทีรอบตัวให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสังคม
2. เกิดเครือข่ายกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนไอทีเพื่อสังคม
3. เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้ไอทีเพื่อสังคม
4. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 18-35 ปี
1. รักการผจญภัยและการพบเพื่อนใหม่
2. มีความสนใจเทคโนโลยี และมีใจเพื่อสังคม
3. ชอบฟัง ชอบแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก
4. หลังจบค่ายผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายยินดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรมภาคสังคม

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ THNG Application Form พร้อมกรอกรายละเอียด
2. เขียนบทความในหัวข้อ “ไอทีกับภัยพิบัติ” เขียนลงกระดาษ ขนาด A4 ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ระบุหัวข้อ IT for Disaster Response
3. ส่งใบสมัคร และบทความ มาที่อีเมล์ info@thng.in.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. การให้คะแนน ความเข้าใจทางด้านไอที
– เชื่อมโยงไอที อย่างสอดคล้องกับประเด็นภัยพิบัติ
– ตระหนักในความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี
– ความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิด
2. การให้คะแนน ข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์
– สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภัยพิบัติ
– สะท้อนความเข้าใจปัญหาภัยพิบัติ

เอกสารประกอบค่าย : [Proposal]

บทความ THNG 2ND CAMP

Articles

ประมวลภาพในค่าย THNG CAMP 2ND

Gallery

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ตารางกิจกรรม THNG CAMP #2

THNG #2 Schedule

กิจกรรมวันที่พฤษภาคม 2554

07.00 – 07.30ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Internet education and Research Laboratory (intERLab), AIT
07.30 – 07.45ชี้แจงกำหนดการค่าย
07.45 – 09.00ออกเดินทางไป มหาวิทยาลัยชินวัตร
09.00 – 9.30กล่าวเปิดงาน โดย
– อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
– ผู้แทนมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
09.30 – 10.00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
10.00 – 10.30การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
โดยคุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี จาก โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา [Presentation]
10.30 – 12.00Panel Discussion : ไอทีกับการจัดการภัยพิบัติ
– คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ จาก อาสาดุสิต
– คุณทักษิณ อุปลาคม จาก ThaiCom [Presentation]
– คุณจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน จาก TWT4TH
ดำเนินรายการโดย คุณศิรินันท์ สุวรรณโมลี มูลนิธิกระจกเงา
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.45 – 15.15รู้จักกับ DUMBO
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ นักวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO IntERLab, AIT
15.15 – 16.00OpenCARE เครือข่ายเพื่อการเตือนภัย
โดยคุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี มูลนิธิโอเพ่นแคร์ [Presentation]
16.00 – 16.15รับประทานอาหารว่าง
16.15 – 16.30โยคะเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
16.30 – 17.15วิทยุสมัครเล่นกับการจัดการภัยพิบัติ
โดย คุณเพชร อิ่มทองคำ ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น [Presentation]
17.15 – 18.00กิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย พญ. ดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการ
คุณภาณุ นาคงาม – พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธาราม
18.00 – 19.00รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00ภารกิจ Amateur Radio Emergency โดย ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมวันที่ พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 9.45การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ แผ่นดินไหวและสึนามิ
โดย คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
9.45 – 10.30เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมกับการสนับสนุนเครือข่ายสำหรับภัยพิบัติ [Presentation]
โดยวิทยากรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
10.30 – 12.00สาธิตและติดตั้ง DUMBO
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30THNG DUMBO Workshop#1
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
15.30 –15.45รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.00THNG DUMBO Workshop#2
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
17.00 – 18.30เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 21.00รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมวันที่ พฤษภาคม 2554

08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00การบรรยายเรื่อง Disaster Search & Rescue Robot (หุ่นยนต์กู้ภัย) [Presentation]
โดย ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.
ร่วมด้วย นักศึกษาชมรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.00 – 13.00ภารกิจผจญภัย “หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird”
โดย ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ และทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย DUMBO
13.00 – 14.00รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00นำเสนอภารกิจผจญภัย “หน่วยพิราบพลเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ : Citizen Bird”
15.00 – 16.00การบรรยายเรื่อง Post-disaster Recovery Internet
โดย Dr. Kotaro Kataoka (Project Assistant Professor, Keio University/WIDE Project) จากประเทศญี่ปุ่น
16.00 – 16.30มอบประกาศนียบัตร และปิดงาน