ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 10

1 นาย ณภัทร แสงประดิษฐ์
2 นางสาว จุไรรัตน์ แดงพวงไพบูลย์
3 นางสาว วลัยพร ปวิตรานนท์
4 นาย สุรพงศ์ ทิวะกะลิน
5 นาย อุเทน ป่าชัฎ
6 นาย ศตคุณ อินทร์ศร
7 นางสาว สุทธิรัตน์ ดาเวช
8 นาย ธีรภัทร เสียมไหม
9 นาย ศุภธัช ปรีทอง
10 นางสาว ปิยะธิดา สุวรรณกิจ
11 นาย เอกกมล เกิดแก้ว
12 นาย ธนกฤต จันทร์บุรี
13 นางสาว สุภาราวดี อยู่เจริญ
14 นางสาว วิภาพร จิตรสุนทร
15 นาย วินิจ พันธ์หนองเป็ด
16 นาย วุฒิชัย ปัญญาสูง
17 นาย พิชญุตม์ ยิ้มใหญ่
18 นาย นเรศ ท้าวมั่น
19 นาย พีรณัฐ ทุมนัส
20 นางสาว สุปรียา สุกุ
21 นาย ธนภูมิ บุญญาวัฒโน
22 นางสาว เอมผกา เหลืองพูนทรัพย์
23 นาย กมลภพ โสภณวิวัฒน์กุล
24 นาย พีรณัฐ อุณหะนันทน์
25 นาย ณัฐวุฒิ มีสามเสน
26 นางสาว ปิ่นแก้ว ฮ่อบุตร
27 นาย พุฒ ฝ่าผล
28 นางสาว ปาริศ ฤทธิ์ชัย
29 นาย สหรัฐ อินสักคู
30 นางสาว กรกมล ศรีวัฒน์
31 นาย มูน ออง (Mon Aung)
32 นางสาว นริศรา ขอย้ายกลาง
33 นางสาว ณัฐธิดา จ่างพิพัฒนวกิจ
34 นาย ณัฐสิชฌ์ พินยะสิน
35 นาย พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์
36 นางสาว ปุญญิศา วินสา
37 นางสาว รามวดี เกษก้าน
38 นางสาว อัจฉราภรณ์ ฟักเขียว
39 นาย ศารทวิษุวัต เพ็ชรนาค
40 นางสาว ธนวรรณ วงศ์เพชรชารัต
41 นาย ธงไชย บุญจันทร์
42 นาย เอกรัตน์ ตะนุเรือง
43 นางสาว ดิธาดา ศรีวิเศษ
44 นาย ศักดิ์ชัย แซ่เฮ่ย

สำหรับน้องที่มีรายชื่อเข้าร่วมค่าย THNG Camp ครั้งที่ 10

กรุณาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายใน วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 15.00 น.

** หากไม่ยืนยันภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่าย และผู้จัดจะเรียกลำดับสำรองต่อไป **

กำหนดการ THNG CAMP #10

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2563
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

เวลากิจกรรม
      กิจกรรมวันที่ 1: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
07.30 – 09.00รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30พิธีเปิด และ แนะนำโครงการ Thailand Networking Group (THNG)
09.30 – 10.00อธิบายกิจกรรมในค่าย และแจกโจทย์
10.00 – 13.00เดินทางไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
13.00 – 14.00รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
15.00 – 17.00Connectivity Workshop
โดย คุณนิศารัตน์ตันสกุล intERLab และ คุณสหัสชัย คงจุ้ย Net2Home
17.00 – 18.30เกมส์จำลองการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Flow Game)
18.30 – 19.30รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 21.30กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก”
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
     กิจกรรมวันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.45บรรยาย “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance)”
โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ  ICANN
09.45 – 10.30บรรยาย “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) และทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Propert)”
โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร และ คุณศรุตา เบ็ญก็เต็ม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
10.30 – 11.15บรรยาย “การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และข่าวปลอม (Cyberbullying & Fake news)”
โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
11.15 – 12.15Workshop จำลองการหารือเรื่อง ข่าวปลอม (Fake news)
โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
12.15 – 13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.15บรรยาย “ระบบชื่อโดเมนกับความหลากหลายด้านภาษา (Localization)”
โดย คุณปิตินันท์คูอมรพัฒนะ ICANN
14.15 – 15.15Workshop ทดสอบเว็บไทยพร้อมรับชื่ออีเมลภาษาไทยแค่ไหน?
15.15 – 17.00บรรยาย Business Model และ ถอดบทเรียน
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
17.00 – 18.00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18.00 – 19.00รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00Workshop แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ด้วย Agile Methodology
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
     กิจกรรมวันที่ 3: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30กิจกรรม “Hackathon”
12.30 – 13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 19.00รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสันทนาการ
19.00 – 23.30กิจกรรม “Hackathon”
     กิจกรรมวันที่4: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00ทุกกลุ่มเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00นำเสนอผลงาน
11.00 – 12.00ประกาศผล, สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

รายงานตัววันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 – 09.00.
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
 2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
 5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมค่ายนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเอง ไปได้
 • ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวัน สุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

 1. เมื่อไปถึง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้อง พักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
 2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
 4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิด การสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
 5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
  • ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
  • เล่นการพนันหรืออบายมุข
  • เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
  • ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสีย หายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ลักทรัพย์
  • กระทำความผิดอาญา
  • ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  • มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
  • ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยาม วิกาล
 1. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรม

กรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด