ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 2

กนกณัฐ สัจวิทย์วิศาล
กฤดากร ถาวงศ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
กษิดิศ ริยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรียงไกร คูปรีดีชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คมเดช สกุลสถาพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จตุพร อยู่ผาสุข มหาวิทยาลัยชินวัตร
จิรายุ ศักดาศิริสถาพร มหาวิทยาลัยชินวัตร
ชมพูนุช ปุณณมากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน มหาวิทยาลัยชินวัตร
ณัฐชนน บุญสอน มหาวิทยาลัยชินวัตร
ณัฐชยา กิจมงคลชัย มหาวิทยาลัยชินวัตร
ณิชากร ปวรัถวิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดนุเดช ศักดิ์สุภา มหาวิทยาลัยชินวัตร
ดารณี ฐิติประยูรวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรงชัย สุวรรณอาภรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทิพาพร อินทร์ตลาดชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทวินทร์ การุณ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ธนพล เนรัญชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนภัทร สุวรรณกฏ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ธนะกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร มหาวิทยาลัยชินวัตร
ธเนศ สุดพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ธรณินทร์ คำรินทร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ธรรมนูญ ผดุงผล มหาวิทยาลัยชินวัตร
ธีรภัทร์ ฤทธิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพวัชร์ สำแดงเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นิราฟีดา บินนิมะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต
บัญชา อิสระกุลฤทธา มหาวิทยาลัยชินวัตร
เบญจพร นันทใจ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปภัสสร สุขเกลี้ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปองภพ เครือหงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิยธิดา ฉัตรสินทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปุญชรัสมิ์ ศุภกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พชร ดิษสละ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรสวรรค์ สิมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤทธิ์ติพงษ์ ไกรสนธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พลวิชญ์ ขยันงาน 3 M organizer
เพ็ญนภา ชมเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภัทธารัตน์ แซ่ลิ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิ จันทร์ดำ สภานักศึกษาองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง
ภูริช เลิศดำรงศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มงคล ใจไมตรีงามยิ่งล้ำ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มนพัทธ์ ลิ้มรัตนศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวีวรรณ พุฒบุษยา มหาวิทยาลัยชินวัตร
ลักษณ์วดี จำปาไชยศรี มหาวิทยาลัยชินวัตร
วรากร เหลืองสกุลพงษ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วราภรณ์ นทีทอง Accellence (thailand)ltd.
วสันต์ ลอยเมฆ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัชรนนท์ เธียรธนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
วิทยา ส่งเสริมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิศักดิ์ อินปนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปกร กาญจนฤกษ์ชัย P.H. Garment Manufacture (TH) Ltd.
ศุภชัย บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศุภิสรา วงศ์เจริญเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์ Accenture Technology Solutions (Thailand)
สถาพร เสมาฉิม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัชญา แจ่มอัน มหาวิทยาลัยชินวัตร
สรญา แสงเย็นพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธิต ชินประเสริฐสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาธิตา วีระศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิงหา ยศปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธา สายสวรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุธินันท์ อิ่มจงใจรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สุพิชา สกัญจนาถ มหาวิทยาลัยชินวัตร
สุภามาศ สุทธิบุตร
แสงระวี สิงโห มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อภิญญา เตชพลังรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อภิเทพ กิตติเยาวมาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อมฤต เหรียญทอง ดีเอชแอล
อลิษา สุภะวีระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัครเดช มั่งมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
อัครินทร์ จตุพรภิรมย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
อัสมา นาคเสวี มหาวิทยาลัยชินวัตร
อานันท์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยชินวัตร
อิทธิพล แก้วสุจริต โรงเรียนสตรีนนทบุรี
อุมาพร ฉายาวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

เราขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ร่วมเป็น สมาชิก THNG ร่วมกิจกรรม IT for Disaster Response กับเรา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเตรียมพร้อม เราจึงขอแจ้งรายละเอียด สิ่งที่ท่านต้องเตรียมดังนี้

อุปกรณ์

– ไฟฉายพกพา

– ยารักษาโรคประจำตัว

– ยาทากันยุง

– โทรศัพท์มือถือ ที่มี bluetooth หรือ smart phone เช่น iphone, android หรือ ipad, ipod (ถ้ามี)

สำหรับ iOS (iphone, ipad, ipod) ท่านสามารถดาวน์โหลด application ได้ฟรี เพื่อใช้ในวันงานกิจกรรมดังนี้

WalkieTalkie http://itunes.apple.com/th/app/walkietalkie-voip/id293798497

·Mocha VNC Lite http://itunes.apple.com/th/app/mocha-vnc-lite/id284984448

·3CX Phone VoIP/SIP Softphone http://itunes.apple.com/th/app/3cxphone-voip-sip-softphone/id392927995

·Net Dial SIP Phone http://itunes.apple.com/th/app/netdial-sip-phone/id378721185

·Bluetooth Photo Sharing http://itunes.apple.com/th/app/bluetooth-photo-share/id326109583

·Facebook http://itunes.apple.com/th/app/facebook/id284882215

สำหรับ Android สามารถดาวน์โหลด application ได้ฟรี

NetDial SIP Phone – https://market.android.com/details?id=com.neomecca.sipdialer

3CXPhone for Android – https://market.android.com/details?id=com.tcx.sip.ui

android-vnc-viewer – https://market.android.com/details?id=android.androidVNC

 

การแต่งกาย

– รองเท้าผ้าใบ

– กางเกงขายาว

– หมวก

จุดนัดพบ

ลงทะเบียน เวลา 07.00 น. ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

***สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยชินวัตร ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ณ ห้อง auditorium B มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณแสงดาว พรทวีโชคสกุล โทรศัพท์ 02 564 8031 ต่อ 193 มือถือ 089 028 7663

คุณสุวรรณี ต่อวิโรจน์กุล โทรศัพท์ 02 564 8031 ต่อ 124

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

  • ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมค่ายนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองไปได้
  • ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ