ในการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศของสังคมปัจจุบัน ความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการไหล่บ่าขององค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ส่งผลให้คนทั่วไปสามารถมีพัฒนาการของความเข้าใจต่อหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีในทิศทางที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลาง

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้ง การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นอย่างควบคู่กันไป ในขณะที่ค่านิยมการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันของประชาชนนักศึกษาทั่วไป มักเป็นไปในทางสร้างประสิทธิภาพและเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล

THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon
THNG Camp#5: IT Innovation for Society: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม

เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ “ส่งเสริมค่านิยมและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม” โดยมีวิสัยทัศน์ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนนักศึกษาทั่วไป คนภาค IT และนักกิจกรรมสังคมร่วมผลิตแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการกับคุณภาพสังคม รวมทั้งมิตรภาพกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคนเหล่านี้ ที่สุดแล้วจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยในองค์รวม

มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยมีแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ แบบ offline เช่นการจัดค่าย THNG ให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี