THNG Camp

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านการสร้างมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) เมื่อ ปี 2553 เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจมีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ offline เช่น การจัดค่าย THNG ให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมค่ายในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ด้วยมูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุ 18-29 ปี
2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ไอที

เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

จัดโดย

สนับสนุนโดย

ภาพบรรยากาศภายใน THNG CAMP #10

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันแรก

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันที่สอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันที่สาม

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันที่สี่

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

กำหนดการ THNG CAMP #10

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2563
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

เวลากิจกรรม
      กิจกรรมวันที่ 1: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
07.30 – 09.00รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30พิธีเปิด และ แนะนำโครงการ Thailand Networking Group (THNG)
09.30 – 10.00อธิบายกิจกรรมในค่าย และแจกโจทย์
10.00 – 13.00เดินทางไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
13.00 – 14.00รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
15.00 – 17.00Connectivity Workshop
โดย คุณนิศารัตน์ตันสกุล intERLab และ คุณสหัสชัย คงจุ้ย Net2Home
17.00 – 18.30เกมส์จำลองการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Flow Game)
18.30 – 19.30รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 21.30กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก”
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
     กิจกรรมวันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.45บรรยาย “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance)”
โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ  ICANN
09.45 – 10.30บรรยาย “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) และทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Propert)”
โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร และ คุณศรุตา เบ็ญก็เต็ม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
10.30 – 11.15บรรยาย “การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และข่าวปลอม (Cyberbullying & Fake news)”
โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
11.15 – 12.15Workshop จำลองการหารือเรื่อง ข่าวปลอม (Fake news)
โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
12.15 – 13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.15บรรยาย “ระบบชื่อโดเมนกับความหลากหลายด้านภาษา (Localization)”
โดย คุณปิตินันท์คูอมรพัฒนะ ICANN
14.15 – 15.15Workshop ทดสอบเว็บไทยพร้อมรับชื่ออีเมลภาษาไทยแค่ไหน?
15.15 – 17.00บรรยาย Business Model และ ถอดบทเรียน
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
17.00 – 18.00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18.00 – 19.00รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00Workshop แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ด้วย Agile Methodology
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
     กิจกรรมวันที่ 3: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30กิจกรรม “Hackathon”
12.30 – 13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 19.00รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสันทนาการ
19.00 – 23.30กิจกรรม “Hackathon”
     กิจกรรมวันที่4: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
08.00 – 09.00รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00ทุกกลุ่มเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00นำเสนอผลงาน
11.00 – 12.00ประกาศผล, สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สนับสนุนโดย

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

ThaiNS

ชัชวาล สังคีตตระการ

NECTEC

ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

-

สหัสชัย คงจุ้ย

BKNIX

นิศารัตน์ ตันสกุล

intERLab, AIT

ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

ดร.ภัทรพร เย็นบุตร

DEPA

ศรุตา เบ็ญก็เต็ม

DEPA

โค้ช

จิรศักดิ์ จุลวัจน์

THNIC

ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์

ThaiNS

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

THNIC

อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

DotArai

ทีมงานค่าย THNG Camp#10

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ พี่โอ๋

ฝ่ายจัดการและสวัสดิการ

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์ พี่ภาค

ฝ่ายวิชาการ

ปิยะนุช ปรางค์มณี พี่เก่ง

ฝ่ายประสานงาน

ชัชวาล สังคีตตระการ พี่โคนัน

ฝ่ายกิจกรรม

จะเล บุญทวี พี่ยุ้ย

ฝ่ายธุรการและเลขานุการ

แสงดาว พรทวีโชคสกุล พี่ดาว

ฝ่ายเทคนิค

จิรศักดิ์ จุลวัจน์ พี่ยอด

ฝ่ายเทคนิค

ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์ พี่บอม

ฝ่ายเทคนิค

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม พี่นอต

ฝ่ายเทคนิค

สถานที่เข้าค่าย

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
http://sirindhornpark.or.th

บรรยากาศค่ายปีที่แล้ว